Søk i arkivet

Opphavsrett

GENERELLE VILKÅR

for Seilas' rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres Seilas for publisering.

1. Området

Disse vilkår gjelder for alle typer av redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Seilas for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale.

Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Seilas rettigheter

Seilas overtar retten til å utgi stoffet i alle Seilas' publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og lignende publikasjoner, med mindre annet er skriftlig avtalt, og legges ut på Seilas' nettutgaver og andre elektroniske distribusjonskanaler eller lignende. Bruksretten gjelder altså uavhengig av teknisk plattform og vil også omfatte nye plattformer som utvikles etter denne avtalens inngåelse. Seilas' rettigheter omfatter også utgivelse i andre publikasjoner som Seilas har samarbeids-/utvekslingsavtale med.

Seilas gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Seilas' elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Seilas har avtale med, også mot vederlag. Seilas har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene.

3. Endringer i materiale

Seilas gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar

Seilas forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Seilas uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Seilas lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering

En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke.
Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Seilas rettigheter etter disse vilkår.

Norsk Maritimt Forlag AS
September 2015

Gå til toppen